ZARZĄDZENIE NR 10/2018

z dnia 22.08.2018 r.

Dyrektora Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych.

Na podstawie art. 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Politykę Ochrony Danych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach z dnia 02.11.2016 r w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22.08. 2018 r.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: