ZARZĄDZENIE NR 8/2018

z dnia 13.07.2018 r.

Kierownika Klubu Dziecięcego „Chatka Puchatka”

w Kluczach

 

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Na Inspektora Ochrony Danych wyznaczony zostaje Pan Marek Białek pracownik firmy zewnętrznej - Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego w Krasnymstawie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13.07.2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2018

z dnia 22.08.2018 r.

Dyrektora Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych.

Na podstawie art. 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Politykę Ochrony Danych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach z dnia 02.11.2016 r w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22.08. 2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Dziecięcy „Chatka Puchatka” w Kluczach (ul. Sosnowa 13 32-310 Klucze, Telefon: 32 642 85 25).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Panem Markiem Białkiem pod adresem e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2017 r. poz.2198),  oraz ustawa z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

1. Zajęcia ogólnorozwojowe

2. Zajęcia logopedyczne 

3. Zajęcia psychologiczne

Background Image

Header Color

:

Content Color

: